Regulamin szkolenia stacjonarnego

Regulamin Kursów Stacjonarnych (ważny od dn. 3.01.2024)

1. Informacje ogólne

 1. Uczestnicy szkoleń zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem Kursów organizowanych przez Fizjo Manufakura sp. z o.o. lub FizjoManufaktura Szkolenia sp. z o.o. (dalej: Regulamin) przed przystąpieniem do szkolenia i do stosowania się do jego postanowień.
 2. Organizatorem szkoleń jest FizjoManufaktura sp. z o.o., NIP: 7773396357, KRS:0000998140, REGON:523439550, ul. Gryfińska 1, 60-192 Poznań lub FizjoManufaktura Szkolenia sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Gryfińska 1, 60-192 Poznań; NIP 7792560763, KRS: 0001062420, REGON: 526617041 (dalej: Organizator szkoleń).
 3. Program szkolenia poszczególnych kursów oraz dostępne terminy znajdują się na stronie www.fizjomanufaktura-szkolenia.pl w zakładce Nasze Szkolenia.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji planu szkolenia w odpowiedzi na potrzeby szkoleniowe uczestników.

2. Program szkoleń

 1. Kurs Stawiania Baniek Ogniowych, Terapii Zatok oraz Konchowania Uszu – łącznie 10h (4h teoria, 6h praktyka)
 2. Kurs Stawiania Baniek PRO – łącznie 7h (2h teoria, 5h praktyka)
 3. Kurs Osłuchiwania Płuc w Infekcjach Dróg Oddechowych – łącznie 5h (3h teoria, 2h praktyka)
 4. Terapia Wisceralna – łącznie 17h
 5. Wyższa Wibracja – łącznie 24h
 6. Oswoić Podświadomość. Warsztaty Rozwoju Osobistego – łącznie 24h
 7. Potęga Własnej Podświadomości - warsztat - łącznie 3h

3. Zasady rekrutacji

 1. Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu dokonuje się za pośrednictwem strony: www.fizjomanufaktura-szkolenia.pl w zakładce Nasze Szkolenia.
 2. Potwierdzeniem rezerwacji miejsca na szkoleniu w wybranym terminie jest otrzymanie wiadomości zwrotnej od Fizjo Manufaktura o otrzymaniu zgłoszenia i przyjęciu płatności

4. Cena szkolenia i warunki płatności

 1. Aktualne ceny poszczególnych szkoleń podane są na stronie internetowej w zakładce Nasze szkolenia.
 2. Wszystkie podane ceny w rozumieniu podatku VAT są cenami netto=brutto. Organizator szkoleń jest zwolniony z podatku VAT na podstawie art. 113 ust. o VAT.
 3. Cena kursu zawiera:
  a) koszt organizacji szkolenia: wynajęcie sali, poczęstunek (gorące i zimne napoje, ciastka), wynagrodzenie wykładowców,
  b) materiały szkoleniowe: skrypty, środki dezynfekcyjne, materiały opatrunkowe, etc.,
  c) narzędzia szkoleniowe udostępniane na czas kursu,
  d) certyfikat lub zaświadczenie.
 4. Cena kursu nie obejmuje kosztów ewentualnego dojazdu, noclegu i wyżywienia (W przypadku szkolenia "Oswoić Podświadomość" koszt noclegu i wyżywienia wliczony jest w cenę szkolenia).
 5. Płatność za kurs realizowana jest na dwa sposoby:
  a) zapłata pełnej kwoty – oznacza jednorazową całkowitą zapłatę ceny szkolenia,
  b) wpłata zadatku – oznacza wpłatę części kwoty (podanej na stronie składania zamówienia) oraz zobowiązanie do zapłaty salda (tj. pozostałej ceny) w terminie późniejszym.
 6. W uzasadnionych przypadkach, w tym zwłaszcza związanych z działaniem siły wyższej, Organizator szkoleń może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu wpłaty salda zamówienia.
 7. Faktura za udział w szkoleniu wystawiana jest po zakończeniu kursu i przesyłana jest drogą elektroniczną.

5. Uczestnictwo w szkoleniu

 1. Na ok. 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia Uczestnicy otrzymują wiadomość e-mail z wszystkimi danymi organizacyjnymi, w tym dokładną datą i godziną rozpoczęcia szkolenia oraz miejscem szkolenia.
 2. Uczestnicy dokonują ewentualnej rezerwacji noclegów we własnym zakresie i na własny koszt.
  1. UWAGA - W przypadku szkolenia "Oswoić Podświadomość" koszty noclegi i wyżywienia są po Stronie Organizatora i Organizator gwarantuje miejsce noclegowe
  2. UWAGA - W przypadku szkolenia "Wyższa Wibracja" to Organizator dokonuje rezerwacji noclegu dla Uczestnika. Uczestnik zobowiązany jest później uregulować koszty noclegu o czym będzie informowany w terminie późniejszym.
 3. Uczestnicy potwierdzają swoją obecność na szkoleniu poprzez złożenie podpisu na liście obecności. Uczestnicy mają obowiązek ściśle przestrzegać godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć oraz przerw, w tym przerwy obiadowej.
 4. Uczestnicy w trakcie zajęć zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych norm zachowania, aktywnego uczestnictwa w szkoleniu, skupienia i uwagi.
 5. Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe w postaci skryptu, materiały do pisania, środki do dezynfekcji oraz narzędzia do zajęć praktycznych na czas trwania kursu.
 6. Szkolenie kończy się egzaminem w postaci testu online. Zaliczenie egzaminu upoważnia Uczestników do otrzymania certyfikatu ukończenia szkolenia lub certyfikatem uczestnictwa w szkoleniu.
 7. Na szkoleniach obowiązuje całkowity zakaz utrwalania obrazu i/lub dźwięku. W szczególności zabronione jest rejestrowanie technik prezentowanych przez prowadzących szkolenie. W uzasadnionych przypadkach, na wyraźne polecenie Prowadzącego szkolenie, Uczestnicy mogą rejestrować obraz i/lub dźwięk fragmentów szkolenia, jednak upublicznianie zarejestrowanych materiałów należy ograniczyć wyłącznie do Uczestników tego konkretnego szkolenia. W przypadku rejestracji obrazu należy unikać filmowania twarzy prowadzących i Uczestników szkolenia.
 8. Uczestnik na własne życzenie może powtórzyć odbyte wcześniej szkolenie. Zgłoszenia chęci powtórzenia szkolenia przyjmowane są mailem na adres e-mail: kontakt@fizjomanufaktura.pl. Cena zostanie ustalona indywidualnie. Organizator szkoleń kwalifikuje Uczestnika do powtórki uwzględniając wolne miejsca na wybranym kursie.

6. Rezygnacja z uczestnictwa 

 1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Organizatorowi poprzez wiadomość e-mail na adres: kontakt@fizjomanufaktura.pl
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa nie ma możliwości zwrotu dokonanych wpłat.
 3. W przypadku zgłoszenia nieobecność na 7 dni przed terminem szkolenia, wniesione opłaty Uczestnik może w porozumieniu z Organizatorem szkoleń przenieść na wskazany przez siebie inny kurs.
 4. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w kursie, Uczestnik ma możliwość wskazania uczestnika zastępczego.

7. Odwołanie szkolenia i/lub zmiana terminu

 1. W przypadku odwołania lub zmiany terminu szkolenia, Organizator szkoleń zwróci uiszczoną za kurs opłatę lub przekaże ją na poczet innego, wybranego przez Uczestnika terminu lub szkolenia.
 2. W przypadku odwołania lub zmiany terminu szkolenia Organizator nie ponosi odpowiedzialności za poniesione koszty dodatkowe związane z podróżą, rezerwacją noclegu itp.

8. Ochrona danych osobowych

 1. Organizator gwarantuje ochronę danych osobowych i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
 2. Pełna treść Polityki Prywatności dostępna jest tutaj.
 3. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na użyczenie swojego wizerunku w charakterze zdjęć, filmów zarejestrowanych na szkoleniu, w którym uczestniczył i nie zastrzega sobie prawa do roszczeń finansowych ani prawnych do ich publikacji na stronie internetowej www.fizjomanufaktura.pl oraz portalach społecznościowych.

9. Prawa autorskie

Wszystkie szkolenia są chronione prawem autorskim. Kopiowanie materiałów szkoleniowych, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim (ustawa z 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2006 r.). Materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną Organizatora.

10. Reklamacje

Wszystkie uwagi i reklamacje przyjmowane są w formie pisemnej na adres kontakt@fizjomanufaktura w terminie do 30 dni od dnia ukończenia szkolenia i rozpatrywane są indywidualnie.

11. Pozostałe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zguby i straty majątkowe poniesione w trakcie trwania zajęć.
 2. Uczestnik, co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie może uczestniczyć w zajęciach.
 3. Uczestnik kursu wyraża zgodę na rejestrowanie, przetwarzanie i umieszczanie swojego wizerunku przez Organizatora Szkoleń w celach marketingowych, do celów szkoleniowych oraz w publikacjach.
 4. Za szkody powstałe wskutek działania Uczestnika, Organizator ma prawo żądać od Uczestnika naprawienia szkody lub finansowej rekompensaty, której wartość będzie równoważna naprawieniem szkody na koszt Organizatora.

12. Szczególne warunki uczestnictwa w szkoleniach w związku z pandemią COVID-19

 1. Uczestnicy szkoleń zobowiązani są do przestrzegania wszystkich powszechnie obowiązujących zaleceń i obostrzeń związanych z pandemią.
 2. Przed rozpoczęciem szkolenia Uczestnicy wypełniają ankietę kwalifikacyjną.
 3. Każdego dnia przed rozpoczęciem zajęć Uczestnikom mierzona jest temperatura ciała. Odmowa pomiaru temperatury lub pomiar wskazujący na podwyższoną temperaturę uniemożliwia Uczestnikowi udział w zajęciach.
 4. Organizator szkoleń opracował własną procedurę postępowania w związku z pandemią COVID-19, zgodnie z wytycznymi Krajowej Izby Fizjoterapeutów. Treść procedury jest dostępna we wszystkich salach szkoleniowych oraz u pracowników i współpracowników Organizatora szkoleń. Uczestnicy mają obowiązek jej przestrzegać.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl